admission top

About Us

Governing Board

   • Dr. Ajeenkya D Y Patil
   • Shri Nihal Garware
   • Dr. Nandita P. Palshetkar
   • Smt. Pooja Patil
   • Shri Suresh Makhija
   • Prof. Pradyumna Vyas
   • Prof. Anand Mapuskar
   • Shri. Purshottam Lele
   • Shri Hrridaysh Deshpande
   • Dr. Makarand Jawadekar