admission top

About Us

Governing Board

  • Dr. Ajeenkya D Y Patil
  • Smt. Pooja Patil
  • Shri Suresh Makhija
  • Shri Dilip Chhabria
  • Prof. Pradyumna Vyas
  • Prof. Anand Mapuskar
  • Shri. Purshottam Lele
  • Shri Hrridaysh Deshpande
  • Dr. Makarand Jawadekar
  • Dr. Vijay Khole