admission top

About Us

Governing Board

 • Dr. Ajeenkya D Y Patil
 • Dr. Nandita P. Palshetkar
 • Smt. Pooja Patil
 • Shri Suresh Makhija
 • Shri Dilip Chhabria
 • Prof. Pradyumna Vyas
 • Prof. Anand Mapuskar
 • Shri. Purshottam Lele
 • Shri Hrridaysh Deshpande
 • Dr. Makarand Jawadekar
 • Dr. Vijay Khole